Santa Ana Street Swarm
1000 E. Santa Ana Blvd, Santa Ana, Ca
2/17/13